Přejít k obsahu

Studijní obor: Radiologický asistent (5345R010)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)


Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

 

 

 • Zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.
 • Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví.

 

Uplatnění absolventa

Vědomosti a dovednosti:

 • Absolventi bakalářského studijního programu získají široké teoretické znalosti z fyzikálně-matematických, biomedicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů.
 • Absolvent studia je kvalifikován převzít zodpovědnost za ošetřovatelskou péči poskytovanou při radiologických postupech, zná zásady a techniku ošetřovatelské péče a umí ji poskytnout nemocným v průběhu radiologických diagnostických i terapeutických postupů a technik, dokáže rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu, které signalizují naléhavou potřebu lékařského ošetření a je schopen na ně správně reagovat, dokáže poskytnout kvalifikovanou předlékařskou první pomoc, používá prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším možném pohodlí.
 • Absolvent získá kvalifikaci a kompetenci k teoretickému i praktickému ovládání a samostatnému provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin. Absolvent studia je kvalifikovaným odborníkem kompetentním k tomu, aby převzal klinickou zodpovědnost za provedení radiologických zobrazovacích postupů, ozařovacích technik a souvisejících odborných činností a aby byl schopen posoudit své profesionální hranice a jednat podle toho.
 • Absolvent je kvalifikován převzít odpovědnost za správnou a efektivní organizaci své práce
  a v závislosti na organizačním zařazení i za práce jím řízeného zdravotnického týmu, za využití zdrojů a aplikaci postupů v oblasti, za kterou zodpovídá.
 • Absolvent je kvalifikovaný k tomu, aby při zachování dostatečné jakosti radiologických informací určil v širokých mezích množství použité radiace při radiologických zobrazovacích postupech a zajistil bezchybné provedení léčebného ozáření. Absolvent je schopen vhodně reagovat v naléhavých a nebezpečných radiačních situacích. V rozsahu své odborné způsobilosti je kvalifikován převzít zodpovědnost za přesnost a bezpečnost lékařského ozáření.
 • Absolvent je schopen interpretovat a aplikovat všechny důležité zákony, pravidla, omezení
  a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k pacientům i pracovníkům, porozumět oběma rizikům, somatickému i genetickému, která nastávají v důsledku lékařského i výzkumného použití ionizujícího záření a je schopen podat o tom vysvětlení s použitím odpovídající terminologie, ze své pozice, autority a s použitím získaných vědomostí pomáhá v usměrňování expozic použitých k lékařským účelům.
 • Absolvent je teoreticky i prakticky připraven k získání kvalifikace potřebné k dohledu nad dodržováním radiační ochrany, v rozsahu své odborné činnosti optimalizovat radiační ochranu, posuzovat, zda indikované nebo požadované lékařské ozáření není v rozporu se zásadami radiační ochrany a popřípadě navrhnout příslušná opatření.
 • Absolvent studia je připraven k tomu, aby byl ve všech radiologických specializacích členem kolektivu, který vyvíjí, provádí, vyhodnocuje kvalitativní standardy pracoviště. Radiologický asistent je schopen provádět rutinní zkoušky provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť.
 • Absolvent studia pracující v klinické oblasti je schopen se podílet na praktické přípravě studentů. Kvalifikace, schopnosti a odborná role radiologického asistenta umožňuje vykonávání poradních, instruktážních a řídících činností podle podmínek pracoviště.
 

Činnosti a výkony:

1. Radiologický asistent vykonává činnosti dle vyhlášky MZ ČR č. 55/2011  a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

a)      provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření a souvisejících přístrojů ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť,

b)      zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační ochrany a rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnost při zajišťování optimalizace radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti,

c)      vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, pokud splní požadavky jiného právního předpisu,

d)     provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony

e)      přejímat a kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

f)       přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi
a zajišťovat jejich dezinfekci a jejich dostatečnou zásobu.


2. Radiologický asistent může provádět jako aplikující odborník v obecně odůvodněných případech stanovených standardy bez odborného dohledu na základě požadavku indikujícího lékaře jednotlivé lékařské ozáření, a to

a)      skiagrafické zobrazovací postupy včetně screeningových,

b)      peroperační skiaskopii,

c)      kostní denzitometrii, a nese za ně klinickou odpovědnost.

3. Radiologický asistent může provádět bez odborného dohledu na základě požadavku indikujícího lékaře a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, praktickou část jednotlivého lékařského ozáření, především jeho konkrétní provedení. Přitom může

a)      provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření,

b)      asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie,

c)      provádět lékařské ozařovací techniky,

d)     provádět nukleárně medicínské zobrazovací i nezobrazovací postupy,
a za tuto část nese klinickou odpovědnost.

4. Radiologický asistent bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může

a)      provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření,

b)     aplikovat léčivé přípravky nutné k provedení výkonů podle písmene a) nebo odstavec 2 trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí.

5. Radiologický asistent může aplikovat pod odborným dohledem lékaře intravenózní léčiva, nutná k realizaci postupů podle odstavce 2 nebo 3 písm. a).

6. Radiologický asistent může vykonávat pod odborným dohledem radiologického fyzika se specializovanou působností v radioterapii dílčí činnosti při plánování radioterapie.


Cíle studijního oboru

 • Cílem studijního oboru Radiologický asistent je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Radiologický asistent, který je schopen vykovávat díky své odborné kvalifikaci své povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví (dle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dle navazujících prováděcích vyhlášek

  č. 39/2005 Sb., kde se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).

  Cílem je:

  1. připravit vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka oprávněného k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření,
  2. zajistit propojení klinických zkušeností s vědeckým obsahem ve vzdělávání studentů radiografie,
  3. vést studenta k odpovědnému přístupu ke klientovi a jeho potřebám,
  4. podporovat schopnost používat získané znalosti a vědomosti v nových situacích,
  5. rozvíjet osobnost studenta ve smyslu samostatnosti, spolehlivosti, tvořivosti, flexibility,
  6. podporovat další vzdělávání v souladu se standardy profesního vzdělávání, které vydává International Society of Radiographers and Radiological Medical Technologists (ISRRT),
  7. respektovat vývoj srovnatelných profesí v zahraničí, vyhovět směrnicím EU (ICRP, IAEA).

 

Kompetence absolventa:

 • Absolvent studia je kvalifikován převzít zodpovědnost za ošetřovatelskou péči poskytovanou při radiologických postupech, zná zásady a techniku ošetřovatelské péče a umí ji poskytnout nemocným v průběhu radiologických diagnostických i terapeutických postupů a technik.
 • Absolvent získá kvalifikaci a kompetenci k teoretickému i praktickému ovládání a samostatnému provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin.
 • Absolvent je kvalifikován převzít odpovědnost za správnou a efektivní organizaci své práce a v závislosti na organizačním zařazení i za práce jím řízeného zdravotnického týmu, za využití zdrojů a aplikaci postupů v oblasti, za kterou zodpovídá.
 • Absolvent je kvalifikovaný k tomu, aby při zachování dostatečné jakosti radiologických informací určil v širokých mezích množství použité radiace při radiologických zobrazovacích postupech a zajistil bezchybné provedení léčebného ozáření.
 • Absolvent je schopen vhodně reagovat v naléhavých a nebezpečných radiačních situacích. V rozsahu své odborné způsobilosti je kvalifikován převzít zodpovědnost za přesnost a bezpečnost lékařského ozáření.
 • Absolvent je schopen interpretovat a aplikovat všechny důležité zákony, pravidla, omezení a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k pacientům i pracovníkům, porozumět oběma rizikům, somatickému i genetickému, která nastávají v důsledku lékařského i výzkumného použití ionizujícího záření a je schopen podat o tom vysvětlení s použitím odpovídající terminologie, ze své pozice, autority a s použitím získaných vědomostí pomáhá v usměrňování expozic použitých k lékařským účelům.
 • Absolvent je teoreticky i prakticky připraven k získání kvalifikace potřebné k dohledu nad dodržováním radiační ochrany, v rozsahu své odborné činnosti optimalizovat radiační ochranu, posuzovat, zda indikované nebo požadované lékařské ozáření není v rozporu se zásadami radiační ochrany a popřípadě navrhnout příslušná opatření.
 • Absolvent studia je připraven k tomu, aby byl ve všech radiologických specializacích členem kolektivu, který vyvíjí, provádí, vyhodnocuje kvalitativní standardy pracoviště. Radiologický asistent je schopen provádět rutinní zkoušky provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť.
 • Absolvent studia pracující v klinické oblasti je schopen se podílet na praktické přípravě studentů. Kvalifikace, schopnosti a odborná role radiologického asistenta umožňuje vykonávání poradních, instruktážních a řídících činností podle podmínek pracoviště.

 

Pravidelné aktivity a spolupráce

 • Dny vědy a techniky
 • Dny otevřených dveří
 •  pravidelné exkurze do UJV Řež,  kde studenti získají odborné znalosti a ukázky z výroby radiofarmak
 • návštěva výrobního závodu Siemens v Erlangenu.
 • Plzeňský den  -  odborná konference , kde studenti  prezentují svoje poznatky z odborné praxe mezi zkušenými odborníky z radiologických pracovišť.

 

Další informace

Výuka probíhá v odborných  učebnách, které jsou vybaveny kvalitními pomůckami  jako například Gamabeta , rentgenový přístroj  a zajímavými  anatomickými  modely.

Do týmu vyučujících patří odborní asistenti katedry a vyučující z ostatních fakult ZČU, lékaři z FN Plzeň, externisté z UJV Řež Praha a SÚJB Plzeň. Odbornou praxi zajišťují vedoucí radiologičtí asistenti z Fakultní nemocnice Plzeň - Klinika zobrazovacích metod  a Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň – Lochotín, oddělení  nukleární medicíny a radiodiagnostické oddělení  FN Plzeň – Bory.

 

Patička