Přejít k obsahu

Studijní obor: Zdravotnický záchranář (5345R021)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

 

  

 • Zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

 

Uplatnění absolventa

Lůžková zdravotnická zařízení:
• anesteziologicko resuscitační oddělení
• urgentní (akutní) příjem

Přednemocniční péče:
• zdravotnické záchranné služby

 

Cíle studijního oboru

Cílem studijního oboru Zdravotnický záchranář je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Získání profesní kvalifikace v příslušném oboru je předpokladem získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a následného registru nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (dle Zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dle navazujících prováděcích vyhlášek č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Studijní obor Zdravotnický záchranář poskytne absolventům kvalifikaci v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko – resuscitační péče a akutního příjmu, dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčbě a diagnostické péči. Absolventi budou disponovat odpovídajícími znalostmi teoretickými i praktickými, které jsou nezbytné pro plánování specifické ošetřovatelské péče v rámci akutního příjmu a přednemocniční neodkladné péči a nemocniční péče. Absolventi jsou také připraveni k výkonu povolání zdravotnického asistenta dle  § 29 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Kompetence absolventa:

Zdravotnický záchranář vykonává činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. a dále bez odborného dohledu a bez indikace v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko resuscitační péče a v rámci akutního příjmu, specifickou ošetřovatelskou péči:

a) monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem

b) zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu

c) zajišťuje periferní žilní vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykémií

d) provádí orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzuje

e) obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení

f) provádí první ošetření ran, včetně zástavy krvácení

g) zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacienta během transportu

h) vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému

i) zajišťuje v případě potřeby péči o tělo zemřelého

j) přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu

k) přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu

m) provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu

n) přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky

o) provádí telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytuje další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu

 

Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko – resuscitační péče a v rámci akutního příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče:

a) zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci

b) podává léčivé přípravky, včetně krevních derivátů

c) asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji

d) provádí katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let

e) odebírá biologický materiál na vyšetření

f) asistuje při porodu a provádí první ošetření novorozence

g) zajišťuje intraoseální vstup

 

 

Novinky

 • Pacientský simulátor METIman od firmy METI (získán z rozvojového projektu FRVŠ v druhé polovině roku 2011)
  • model je využíván ve výuce pro realistickou výuku modelových situací v odborných předmětech Urgentní medicína, Postupy a techniky v neodkladné péči, Neodkladná péče a IZS, Anestezie, resuscitace a intenzivní péče.
  • klinické vlastnosti METImana - mrkání očními víčky, reakce zornic na podaný lék, změna teploty těla (horečka či zimnice, včetně třesu), sekrece z očí či úst,  schopnost vydávat různé zvuky (střevní, srdeční, dýchací, pláč), odpovědi na položené otázky, možnost kardiopulmonální resuscitace s nastolením umělé cirkulace krve a hmatného pulzu, zajištění dýchacích cest orotracheální kanylou či některou ze supraglotických pomůcek.

 

Pravidelné aktivity a spolupráce

 • Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje při zajišťování kulturních i sportovních akcí
 • Pravidelná spolupráce na různých akcích města Plzně (např. Slavnosti svobody)
 • Přednášky, ukázky a nácvik první pomoci pro děti z MŠ a žáky ZŠ a SŠ plzeňského kraje
 • Pravidelná účast a velmi dobré umístění na národních i mezinárodních soutěžích pro studenty oboru Zdravotnický záchranář
 • Záchranářská metodická soustředění pořádaná 2x ročně a to od roku 2010 zaměřená na poskytování přednemocniční neodkladné péče v terénních podmínkách. Na této akci se studenti zdokonalí v poskytování odborné první pomoci, nacvičí si práci s pomůckami používanými v terénu (různé druhy nosítek, transportní plachty), ale také mají možnost vyzkoušet si např. záchranu tonoucího z vodní hladiny, vraku auta či z nepřístupného skalnatého terénu.
 • Plzeňský pohár záchranářů – mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol studující obor Zdravotnický záchranář pořádaná každoročně naší katedrou v květnu, a to od roku 2012, ve spolupráci s Centrem letecké záchranné služby Plzeň – Líně, Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, Horskou službou Šumava, Informační a strážní službou NP Šumava a Plzeňským krajem

 

 

Patička