Přejít k obsahu

Studijní obor: Všeobecná sestra (5341R009)

Studijní program: Ošetřovatelství (B5341)

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

Charakteristika oboru:

Tříleté prezenční/kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

Možnosti uplatnění:

 • v ambulantních provozech,
 • v přednemocniční péči,
 • v nemocnicích a dalších lůžkových zdravotnických zařízeních,
 • v sociálních službách,
 • v hospicové péči,
 • v komunitní péči,
 • ve školství, vzdělávání.

 

Profil absolventa:

Absolvent/ka je schopen/a samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci a v péči o nemocné, na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z klinické praxe rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta vzniklé v průběhu zdravého vývoje jedince, i potřeby klienta/nemocného vzniklé v důsledku zdravotní odchylky nebo nemoci. Absolvent/ka je schopen/a zajistit všestrannou péči o klienta/nemocného, která směřuje k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění, k péči o nemocného, včetně jeho rekonvalescence, doprovázení při nevyléčitelném onemocnění a umírání, uskutečnit samostatná rozhodnutí v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a  péči o nemocné, obhájit tato rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti. Absolvent/ka disponuje základními, specializovanými a vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi, které jsou potřebné k poskytování poradenství v oblasti zdraví, samostatnému plánování, koordinování, kritickému revidování a řízení ošetřovatelské péče o klienta/nemocného, včetně rozeznávání rizik pro zdraví spadajících do oblasti ošetřovatelství. Disponuje vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče a praktickými dovednostmi v odborné ošetřovatelské péči, která je poskytována v ambulantních nebo ústavních zařízeních, v komunitách či domácím prostředí klienta/nemocného. Absolvent/ka je schopen/a  poskytovat multidisciplinární a multikulturní péči na velmi vysoké úrovni. Všeobecná sestra vykonává činnosti na základě aktuální a platné legislativy.

 

Výjimečné akce Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií:

 • Studentská konference – v závěru zimního semestru v 1. ročníku VSS, prezentace poznatků z odborné praxe v ústavech sociální péče a organizacích se sociálním zaměřením, cíl – naučit pracovat studenty v týmu, první prezentace na veřejnosti.
 • Celostátní konference pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky „CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ I – VII – při příležitosti výročí narození Florence Nightingale.

Další informace:

 • Zahájení výuky: v akademickém roce 2008/2009
 • Počet absolventů k 30. 8. 2016: VSS – 209, VSK – 430
 • Uplatnění absolventů v oboru po skončení studia: 

             r. 2009 – VSS – 56% v oboru, 24% další studium, 16% neví, 4% mimo obor, VSK

             100% v oboru           

             r. 2010 – VSS – 75% v oboru, 25% další studium, VSK-100% v oboru

             r. 2011 – VSS – 53% v oboru, 39% další studium, 8% neví, VSK-100% v oboru

             r. 2012 – VSS – 64% v oboru, 36% další studium, VSK-100% v oboru

             r. 2013 – VSS – 56% v oboru, 36% další studium, 4% MD, 4% ÚP, VSK-100% v oboru

             r. 2014 – VSS – 57% v oboru, 17% další studium, 4% PÚ, 9% nezjištěno, VSK-100% v oboru 

             r. 2015 – VSS – 54% v oboru, 38% další studium, 4% neví, 4% v oboru + další   

            studium, VSK – 100% v oboru

            r. 2016 -  VSK – 100% v oboru

 

 • Mobilita studentů – program ERASMUS, Free Movers - Bedford (Velká Británie), Centro cardiologico Monzino v Miláně (Itálie) - v rámci stáže „Progetto formazione“, Alexander von Humboldt Klinik Bad Steben, klinika Deggendorf, klinika Freyung (Německo), Cham (Německo), Humenné, Prievidza (Slovensko).
 • Mobilita pedagogů – program ERASMUS – Prešovská univerzita v Prešově, Trvnavská univerzita v Trnave.
 • Spolupráce s profesními organizacemi – ČAS.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi – TyfloCentrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, Mamma Help – „Kytičkový den“, Dny plzeňských sociálních služeb.
 • Dny otevřených dveří – v období měsíce ledna možnost prohlídky zázemí FZS, učeben a jejich vybavenost. Důležité informace týkající se „Přípravného kurzu pro uchazeče Fakulty zdravotnických studií“, informace o výuce, o možnostech budoucího uplatnění absolventů studijního oboru Všeobecná sestra.
 • Dny vědy a techniky – celouniverzitní akce, prezentace oboru Všeobecná sestra.
 • Začlenění katedry do projektů a grantů – spolupráce FZS na aktivitě Lions Clubu s názvem Lions Eye (Lví očko), projekt „Zdraví 2014“.
 • Univerzitní upír – 15. – 16. 3. 2011 FZS 1. místo v celouniverzitní soutěži.
 • Spolupráce s odborníky z praxe – přednáška/workshop odborníků z praxe – Monika Špilarová, DiS. – předávání informací z oblasti stomatologické problematiky. Ulice – beseda na téma drogové problematiky.
 • Spolupráce s profesními organizacemi – ČAS. Pracovní setkání studentů KOS s členkou prezidia Mgr. Ninou Müllerovou.

 

PREZENTACE OBORU  -ZDE- (*.ppt)

Patička