Přejít k obsahu

Studijní obor: Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia (5341R009)

Studijní program: Ošetřovatelství (B5341)

 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

 

Charakteristika oboru:

Tříleté prezenční/kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

 

Možnosti uplatnění:

 • v ambulantních provozech,
 • v nemocnicích,
 • v sociálních službách,
 • v hospicové péči,
 • v terénních službách,
 • ve školství.

 

Profil absolventa:

Absolvent/ka je schopen/a samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci a v péči o nemocné, na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z klinické praxe rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta vzniklé v průběhu zdravého vývoje jedince, i potřeby klienta/nemocného vzniklé v důsledku zdravotní odchylky nebo nemoci, zajistit všestrannou péči o klienta/nemocného, která směřuje k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění, k péči o nemocného, včetně jeho rekonvalescence při nevyléčitelném onemocnění a umírání, uskutečnit samostatná rozhodnutí v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a  péči o nemocné, obhájit tato rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti. Absolvent/ka disponuje základními, specializovanými a vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi, které jsou potřebné k poskytování poradenství v oblasti zdraví, samostatnému plánování, koordinování, kritickému revidování a řízení ošetřovatelské péče o klienta/nemocného, včetně rozeznávání rizik pro zdraví spadajících do oblasti ošetřovatelství. Disponuje vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče a praktickými dovednostmi v odborné ošetřovatelské péči, která je poskytována v ambulantních nebo ústavních zařízeních, v komunitách či domácím prostředí klienta/nemocného. Všeobecná sestra vykonává činnosti na základě platné legislativy (vyhlášky č. 55/2011 Sb.).

 

Výjimečné akce Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií:

 • Studentská konference – v závěru zimního semestru v 1. ročníku VSS, prezentace poznatků z odborné praxe v ústavech sociální péče a organizacích se sociálním zaměřením, cíl – naučit pracovat studenty v týmu, první prezentace na veřejnosti.
 • Celostátní konference pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky „CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ I – VI – při příležitosti výročí narození Florence Nightingale.

Další informace:

 • Zahájení výuky: v akademickém roce 2008/2009
 • Počet absolventů k 30. 6. 2015: VSS – 184, VSK – 391
 • Významní absolventi – Bc. Miroslava Poslední – vrchní sestra na Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
 • Mobilita studentů  – program ERASMUS, Free Movers - Bedford (Velká Británie), Centro cardiologico Monzino v Miláně (Itálie) - v rámci stáže „Progetto formazione“, Alexander von Humboldt Klinik Bad Steben, klinika Deggendorf, klinika Freyung (Německo), Cham (Německo), Humenné, Prievidza (Slovensko).
 • Mobilita pedagogů – program ERASMUS – Prešovská univerzita v Prešově.
 • Spolupráce s profesními organizacemi – ČAS.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi – TyfloCentrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, Mamma Help – „Kytičkový den“.
 • Dny otevřených dveří – v období měsíce ledna možnost prohlídky zázemí školy, učeben a jejich vybavenost. Důležité informace týkající se „Přípravného kurzu pro uchazeče Fakulty zdravotnických studií“, informace o výuce, o možnostech budoucího uplatnění absolventů studijních oborů Všeobecná sestra.
 • Dny vědy a techniky – celouniverzitní akce, prezentace oboru Všeobecná sestra.
 • Začlenění katedry do projektů a grantů – spolupráce FZS na aktivitě Lions Clubu s názvem Lions Eye (Lví očko), projekt „Zdraví 2014“.
 • Univerzitní upír – 15. – 16. 3. 2011 FZS 1. místo v celouniverzitní soutěži.
 • Spolupráce s odborníky z praxe – přednáška/workshop odborníků z praxe – Monika Špilarová, DiS. – předávání informací z oblasti stomatologické problematiky. Ulice – beseda na téma drogové problematiky.
 • Spolupráce s profesními organizacemi – ČAS. Pracovní setkání studentů KOS s předsedkyní regionu Mgr. Ninou Müllerovou.


PREZENTACE OBORU  -ZDE- (*.ppt)

Patička