Přejít k obsahu

Studijní obor: Ergoterapie (5342R002)

 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.


Profil absolventa:

 • Absolvent je odborníkem v oboru ergoterapie a je schopen samostatného provádění diagnostických, terapeutických a preventivních metod.
 • Stanovuje krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán v návaznosti na program komplexní rehabilitace.
 • Provádí s klientem cílené praktické činnosti a postupy, které zvyšují svalovou sílu, koordinaci a rozsah pohybu postižené oblasti. 
 • Provádí nácvik všedních denních činností, nácvik soběstačnosti v  nemocnicích, ambulantním i domácím prostředí a zácvik rodinných příslušníků. 
 • Provádí výcvik komunikačních schopností a kognitivních funkcí v součinnosti s ostatním odborníky (fyzioterapeut, klinický psycholog, logoped a sociální pedagog). 
 • Navrhuje kompenzační a technické pomůcky a učí klienty/členy rodiny tyto pomůcky používat. 
 • Poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí.


Možnosti uplatnění:

 • v léčebných i rehabilitačních ústavech
 • v ústavech sociální péče 
 • v agenturách domácí péče 
 • v sanatoriích 
 • ve vzdělávacích zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež 
 • v rekvalifikačních kurzech pro zdravotně postižené občany 
 • v chráněných dílnách a v chráněném bydlení 
 • ve společenských organizacích usilující o resocializaci zdravotně postižených občanů 
 • v oblasti činnosti firem, které se zabývají výrobou, distribucí kompenzačních pomůcek pro různé typy postižení, včetně jejich managementu v geriatrických zařízeních

 

Patička