Přejít k obsahu

Studijní obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (5346R007)

Studijní program: Veřejné zdravotnictví (B5347)

 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

 

  • Zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
  • Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

 

Uplatnění absolventa

Absolvent získá způsobilost k výkonu práce v následujících odvětvích:

1. při výkonu státního zdravotního dozoru, ve všech oborech hygieny a epidemiologie na krajských hygienických stanic, resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany,

2. na pracovištích zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu,

3. na specializovaných pracovištích institucí s náplní v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce a pracovního lékařství. Při výkonu zdravotního dohledu v rámci zdravotnických zařízení poskytujících pracovně lékařskou pomoc ve smyslu Úmluvy Mezinárodního úřadu práce č. 161 a Zákona č. 145/1988 Sb. o závodních zdravotních službách, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č.79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

4. při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí,

5. ve státní správě v oblasti ochrany životních podmínek,

6. v podnikových útvarech ochrany a bezpečnosti práce,

7. v projekčních firmách a soukromých organizacích jako konzultanti v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek,

8. v odborných firmách poskytujících konzultační a poradenskou činnost v oblasti vědecké organizace a řízení práce a ochrany pracovních a životních podmínek.

 

Cíle studijního oboru

1. Absolvent zná zdravotní a sociální politiku státu a kompetence státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

2. Absolvent chápe úlohu Světové zdravotnické organizace ve světě a v Evropě, rozumí úkolům, které plní EU, zná její výkonné orgány a administrativu ve vztahu ke členským státům, direktivy a doporučení týkající se ochrany a podpory veřejného zdraví v členských zemích.

 

Kompetence absolventa:

Absolvent je schopen samostatně posuzovat úroveň projektové dokumentace v rozsahu stanoveném zákonem na ochranu veřejného zdraví.

Je schopen samostatně posoudit, zda pracovní podmínky na konkrétních pracovištích vyhovují zákonným ustanovením na ochranu pracovních podmínek.

Je schopen samostatně zhodnotit úroveň fyzikálních, chemických a biologických faktorů v životním prostředí z hlediska respektování zákonných ustanovení na ochranu zdravotního stavu populace a jejích skupin.

Umí posoudit podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých a podmínky vnitřního prostředí stavby z hlediska respektování zákonných ustanovení na ochranu a podporu zdraví dětí a mladistvých.

Rozlišuje úroveň poskytování stravovacích a dalších služeb z hlediska plnění zákonných požadavků na výkon činností epidemiologicky závažných.

 

  • Novinky          

Simulátor zdravé výživy – makety potravin (získán z rozvojového projektu FRVŠ v roce 2013) Model je využíván k propagačním aktivitám zdravého životního stylu, k preventivním akcím ve školských zařízeních a ve výuce zdravé výživy.

Omnitron – digitální měřič procenta tělesného tuku a indexu BMI (získán z projektu vnitřní soutěže ZČU) Model měří v reálném čase tělesnou kondici účastníka, neinvazivním způsobem hodnotí jeho index BMI s ohledem na věk, pohlaví, tělesnou výšku a váhu.

Profesionální waterset na měření vody (získán z projektu vnitřní soutěže Zču) Set umožnuje měřit základní hodnoty kvality vody a je využíván jako nástroj pro sběr dat do kvalifikačních pracích.

 

  • Pravidelné aktivity a spolupráce         

Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Spolupráce se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem

Spolupráce s Fakultní nemocnicí v Plzni (praktické využití kvalifikačních absolventských prací)

Pravidelná spolupráce se Speciálními a Základními školami města Plzeň

 

Patička