Přejít k obsahu

Studijní obor: Radiologický asistent (5345R010)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)


Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

 

 

 • Zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.
 • Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví.

 

Uplatnění absolventa

Studijní obor Radiologický asistent je koncipován tak, aby absolvent získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Radiologický asistent (podle vyhlášky MZ ČR č. 391/2017 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření v ambulantních zdravotnických zařízeních, v lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a výzkumných pracovištích.

Odborné znalosti a dovednosti

Absolventi:

 • mají široké teoretické znalosti z fyzikálně-matematických, biomedicínských, společensko-vědních a ostatních souvisejících vědních oborů
 • dokáží převzít zodpovědnost za ošetřovatelskou péči poskytovanou při radiologických postupech, znají zásady a techniku ošetřovatelské péče a umí ji poskytnout nemocným v průběhu radiologických diagnostických i terapeutických postupů a technik
 • používají prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším možném pohodlí
 • mají kompetenci k teoretickému i praktickému ovládání a samostatnému provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin
 • mají kvalifikaci převzít zodpovědnost za přesnost a bezpečnost lékařského ozáření v rozsahu své odborné způsobilosti
 • jsou schopni interpretovat a aplikovat všechny důležité zákony, pravidla, omezení
  a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k pacientům i pracovníkům
 • jsou schopni optimalizovat radiační ochranu, posuzovat, zda indikované nebo požadované lékařské ozáření není v rozporu se zásadami radiační ochrany a popřípadě navrhnout příslušná opatření v rozsahu své odborné činnosti
 • jsou schopni provádět rutinní zkoušky provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť.
 

Činnosti a výkony

1. Radiologický asistent vykonává činnosti dle vyhlášky MZ ČR č. 391/2017 a dále bez indikace může

 1. provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření
  a souvisejících přístrojů ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť,
 2. zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační ochrany
  a rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnost při zajišťování optimalizace radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti,
 3. vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, pokud splní požadavky jiného právního předpisu,
 4. provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony
 5. přejímat a kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
 6. přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi
  a zajišťovat jejich dezinfekci a jejich dostatečnou zásobu.


2. Radiologický asistent může provádět jako aplikující odborník v obecně odůvodněných případech stanovených standardy na základě požadavku indikujícího lékaře jednotlivé lékařské ozáření, a to

 1. skiagrafické zobrazovací postupy včetně screeningových,
 2. peroperační skiaskopii,
 3. kostní denzitometrii,

a nese za ně klinickou odpovědnost.

3. Radiologický asistent může provádět na základě požadavku indikujícího lékaře a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, praktickou část jednotlivého lékařského ozáření, především jeho konkrétní provedení. Přitom může

 1. provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření,
 2. asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie,
 3. provádět lékařské ozařovací techniky,
 4. provádět nukleárně medicínské zobrazovací i nezobrazovací postupy,

a za tuto část nese klinickou odpovědnost.

4. Radiologický asistent na základě indikace lékaře může

 1. provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření,
 2. aplikovat léčivé přípravky nutné k provedení výkonů podle písmene a) nebo odstavec 2 trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových injekcí.

5. Radiologický asistent může aplikovat pod odborným dohledem lékaře intravenózní léčiva, nutná k realizaci postupů podle odstavce 2 nebo 3 písm. a).

6. Radiologický asistent může vykonávat pod odborným dohledem radiologického fyzika se specializovanou působností v radioterapii dílčí činnosti při plánování radioterapie.

 

Cíle studijního oboru

 • Cílem studijního programu Radiologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Radiologický asistent. Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví (dle zákona č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.)    

Pravidelné aktivity a spolupráce

 • Dny vědy a techniky
 • Dny otevřených dveří
 • Dny pracovních příležitostí
 • Exkurze do ÚJV Řež
 • Plzeňský den (odborná konference, kde vybraní studenti prezentují svoje poznatky z odborné praxe mezi zkušenými odborníky z radiologických pracovišť)
 • Odborná praxe ve FN Plzeň a dalších zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje
 • Studentský workshop (studentská konference, kde všichni studenti 2. ročníku prezentují svoje poznatky z odborné praxe)

 

Patička