Přejít k obsahu

Studijní obor: Zdravotnický záchranář (5345R021)

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

 

  

 • Zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

 

Uplatnění absolventa

Přednemocniční péče:
• zdravotnická záchranná služba
• letecká záchranná služba

Lůžková zdravotnická zařízení:
• urgentní (akutní) příjem
• anesteziologicko resuscitační oddělení
• jednotky intenzivní péče

 

Cíle studijního oboru

Cílem studijního oboru Zdravotnický záchranář je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Získání profesní kvalifikace v příslušném oboru je předpokladem získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a následného registru nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb. (novelizace č. 105/2011 Sb., změněn č. 201/2017 Sb.), o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dle navazujících prováděcích vyhlášek č. 39/2005 Sb., která stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a vyhlášky č. 55/2011 Sb. (změněna č. 391/2017 Sb.), o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Studijní obor Zdravotnický záchranář poskytne absolventům kvalifikaci v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči. Absolventi budou disponovat odpovídajícími znalostmi teoretickými i praktickými, které jsou nezbytné pro plánování specifické ošetřovatelské péče v rámci akutního příjmu a přednemocniční neodkladné péči a nemocniční péče. Absolventi jsou také připraveni k výkonu povolání praktické sestry dle § 21b zákona č. 96/2004 Sb., (novelizace č. 105/2011 Sb., změněn č. 201/2017 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

 

Kompetence absolventa:

Absolvent je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem vyhlášky č. 55/2011 Sb. (změněna č. 391/2017 Sb.) a s Nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství vydaném ve sbírce zákonů č. 275/2016 (36. části odstavec c)). Podle zákona č. 96/2004 Sb. (novelizace č. 105/2011 Sb., změněn č. 201/2017 Sb.) jsou absolventi způsobilí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání zdravotnický záchranář a k poskytováním činností vymezených dle § 17 vyhlášky č. 55/2011 Sb. (změněna č. 391/2017 Sb.) a to:

 • Činnosti zdravotnického záchranáře s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti:

 1. oskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,
 2. dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,
 3. vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,
 4. poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,
 5. podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,
 6. podílí se na přípravě standardů.
 • dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči, přitom zejména může:

 1. monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,
 2. zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,
 3. zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,
 4. provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzovat,
 5. obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,
 6. provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,
 7. zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,
 8. vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,
 9. zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,
 10. přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
 11. přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
 12. provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu,
 13. přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,
 14. provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
 • Zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče, přitom zejména může:

 1. zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,
 2. podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů,
 3. asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
 4. provádět katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let,
 5. odebírat biologický materiál na vyšetření,
 6. asistovat při porodu a provádět první ošetření novorozence,
 7. zajišťovat intraoseální vstup.

Absolvování kvalifikačního studijního programu umožní registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU. 

Patička