Přejít k obsahu

Studijní obor: Fyzioterapie (5342R004)

 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.

 

 

Obor fyzioterapie je moderní, neustále se vyvíjející obor, který má uplatnění nejen ve zdravotnických oborech, ale i v tělovýchovné praxi či sportovní přípravě. Velký posun a rozvoj je v diagnostice i terapii. To vše přináší velkou náročnost studia a dále pro kvalitní praxi absolvování odborných kurzů a celoživotní vzdělávání. Studenti se postupně seznamují se základy všech medicínských oborů, důležitost se klade na anatomii a fyziologii, předměty oboru jako vyšetření a léčebné postupy terapie jsou koncipovány jako teoreticko – praktické. Nejprve je výuka vedena v odborných učebnách, kde se studenti učí jednotlivé postupy na sobě a v průběhu studia postupně přibývá průběžná a souvislá praxe ve zdravotnických zařízeních lůžkových i ambulantních. V poledním ročníku studia převažují praktické hodiny nad teoretickou výukou, studenti jsou vedeni na vybraných pracovištích registrovanými fyzioterapeuty. Všechny předměty v rámci studia jsou zakončeny zápočtem či zkouškou, celé studium pak státní závěrečnou zkouškou teoretickou a praktickou s obhajobou bakalářské práce a udělením akademického titulu bakalář (Bc.).

Odborná způsobilost k vykonávání povolání fyzioterapeuta je nově upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povolání č. 96/2004 Sb.


Profil absolventa:

Fyzioterapeut provádí diagnostiku, kdy využívá speciální kineziologické testy a postupy, měření rozsahu pohybu v kloubech, stupně svalové síly, vyhodnocení pohybových vzorů a stereotypů, posturálního a lokomočního projevu pacienta. Správná diagnostika vede ke stanovení individuálního terapeutického plánu, včetně ergonomického poradenství.

Fyzioterapeut provádí terapii, kdy využívá neinvazivní léčebné prostředky. Jedná se především o pohyb (aktivní, pasivní), mechanické podněty, prostředky fyzikální (vodní prostředí, termoterapie, elektrická energie, světelná energie, magnetické pole), speciální metody a koncepty pohybové, manuální a reflexní terapie.

Fyzioterapeut provádí hodnocení, kdy provádí opětovné vyšetření za účelem zhodnocení výsledků terapie.

Fyzioterapeut vede dokumentaci v celém procesu fyzioterapie.


Organizace studia:

Výuka fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku poruch funkce, především pohybového aparátu a jejich léčbu. Důraz je kladen zejména na praktickou výuku, která probíhá formou praktických cvičení v odborných učebnách školy a praxí na odborných pracovištích v Plzni. Mezi odborná pracoviště patří Fakultní nemocnice, Mulačova nemocnice, Nemocnice u svatého Jiří a Městská nemocnice Privamed. Na výuce se podílí četná ambulantní zařízení státní i soukromá.

 

Možnosti uplatnění:

 • v nemocnicích a na klinikách
 • v rehabilitačních centrech
 • v samostatných ambulantních zařízeních
 • v lázeňských zařízeních
 • v ústavech sociální péče
 • v rehabilitačních ústavech 
 • v agenturách domácí péče
 • v domovech důchodců
 • ve svazech zdravotně postižených
 • v dobrovolných a charitativních organizacích
 • ve sportovních a rekondičních střediscích
 • v preventivních a screeningových programech
 • ve školství a výzkumuPatička