Přejít k obsahu

Studijní obor: Ortotik protetik (5345R026)


 Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři rok

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.

 

 

Bakalář ortotik-protetik je schopen provádět bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně na základě indikace lékaře, pokud je stanovena, a na základě vlastních vyšetření optimální vybavení klienta ortotickou či protetickou pomůckou včetně edukace klienta, jeho rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti a samostatnosti klienta.

Odborná způsobilost k vykonávání povolání ortotika-protetika je upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb., § 14.


Profil absolventa:

 • odborník v oboru ortotik – protetik
 • prokazuje kombinované a koordinované znalosti využití lékařských, sociálních, výchovných, pracovních a technických prostředků vhodných pro znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti, samostatnosti a aktivního života klienta
 • analyzuje fyzický, psychický a biosociální stav klienta
 • cíleně indikuje, aplikuje, přizpůsobuje a zhotovuje ortotické a protetické vybavení dle aktuálního stavu a potřeb klienta
 • edukuje klienta, osoby jím určené a ošetřující personál ve využívání ortotických a protetických pomůcek
 • samostatně vyhledává informace z oboru, studuje tuzemskou i zahraniční odbornou literaturu
 • interpretuje a aplikuje vědecké, ale i empirické výsledky a poznatky do praxe
 • vede tým odborníků stejného oboru
 • je rovnoprávnou součástí týmu specialistů v multidisciplinární péči o klienta
 • vede praktickou i teoretickou výuku studentů v úzce specializovaném oboru ortotik - protetik


Organizace studia:

Výuka ortotiky - protetiky je zaměřena na diagnostiku poruch funkce pohybového aparátu a jejich kompenzaci vhodnou pomůckou. Důraz je kladen zejména na praktickou výuku, která probíhá formou praktických cvičení a praxí v odborných učebnách školy, ve firmách Otto Bock ČR s.r.o. a Protetika Plzeň s.r.o. V rámci souvislých odborných praxí si může student vybrat vhodné pracoviště v celé ČR.


Možnosti uplatnění:

 • Ve firmách zabývajících se výrobou a aplikací individuálních zdravotnických prostředků v ČR
 • V zahraničních firmách vyrábějících individuální zdravotnické prostředky
 • V kontrolních orgánech zdravotních pojišťoven
 • Ve firmách vyrábějících sériové zdravotnické prostředky
 • Ve výdejnách zdravotnických prostředků

 

Patička