Přejít k obsahu

Studijní program: Ošetřovatelství (N5341)

Typ studijního programu: navazující magisterský (Mgr.)
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Standardní doba studia: dva roky

Studijní obory:
Ošetřovatelská péče v interních oborech (5341 T 016)
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (5341 T 015) 

Charakteristika oboru:

V akademickém roce 2018/2019 je otevřeno dvouleté (čtyř semestrální) navazující magisterské studium v kombinované formě. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Magistr (Mgr.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU.

Absolventi získávají ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb. specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. a označení odbornosti dle absolvovaného zaměření:

•          Sestra pro péči v interních oborech

•          Sestra pro péči v chirurgických oborech

Přijímací řízení:

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium ve studijním programu Ošetřovatelství a splnil požadavek výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6 ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby.

Dále splnil/a podmínky přijímacího řízení, stanovené fakultou, schválené akademickým senátem v souladu s § 49, odst. 5, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) a prokázal/a požadované znalosti a vědomosti u přijímacího řízení z:

–          teorie ošetřovatelství

–          základů klinického ošetřovatelství

–          behaviorálních věd (pedagogické a psychologické disciplíny)

Harmonogram výuky:

Prezenční forma:

Teoretická: celkem 910 hod., 40 týdnů/ studium

Praktická:  560 hod. odborná praxe ošetřovatelská                     

z toho 4 týdny individuální)+ 40 hod. pedagogická praxe

Kombinovaná forma:

   Teoretická výuka: 513 hod./ studium

   Praktická: 560 hod. odborná praxe ošetřovatelská

                    (z toho 4 týdny individuální) 

                   + 40 hod. pedagogická praxe

Možnosti uplatnění:

 • působení v přímé ošetřovatelské péči u dospělé a dětské populace ve zdravotnických zařízeních a v komunitní péči
 • uplatnění v oblasti managementu v ošetřovatelství, v managementu pro kvalitu a efektivitu ošetřovatelské péče
 • mentor/ka odborné praxe na klinických pracovištích při vzdělávání v oblasti ošetřovatelství studentů vyšších a vysokých škol nebo v oblasti kontinuálního vzdělávání sester a dalšího ošetřovatelského personálu na klinických pracovištích a zařízeních poskytujících ošetřovatelskou péči
 • člen/ka výzkumných týmů, spoluřešitel/ka výzkumných projektů.

 

Profil absolventa:

Absolvent/ka bude připraven/a aplikovat, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v oboru v souladu s platnými legislativními požadavky.

Bude mít dále pokročilé integrované znalosti a schopnost jejich systematické aplikace při řešení problémů vycházejících z praxe. Bude vybaven/a interdisciplinárními znalostmi, dovednostmi a postoji k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče.

Získá teoretické znalosti a dovednosti k práci s vědeckými metodami jako podklad pro vědeckou a výzkumnou činnost a bude schopen/a používat výzkumné metody na důkazní bázi k analýze a aplikaci péče požadované u pacientů/klientů.

Absolvent/ka se též bude podílet na ošetřovatelském výzkumu. Bude identifikovat činnosti ošetřovatelské péče vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v ošetřovatelské péči, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů  do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru.

Absolvent/ka bude schopen/a v ošetřovatelské praxi aplikovat a využívat získané pedagogické a psychologické znalosti, znalosti z oblasti vedení a řízení ošetřovatelské péče  a aktuální teoretické aspekty ošetřovatelské péče.

U nejlepších absolventů budou vytvořeny předpoklady pro pokračování studia v doktorském studijním programu.

 

Možnosti ocenění studentů:

 • stipendium Plzeňského kraje, města Plzně
 • mimořádné stipendium rektora ZČU
 • motivační systém ZČU - TALENT
 • cena děkana FZS
 • studijní stipendium

 

Možnosti účasti studentů na konferencích:

 • Studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS, ZČU
 • Odborná konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence s mezinárodní účastí Cesta poznávání a vzdělávání.
 • Studentská vědecká konference LF UK v Plzni
 • Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
 • Studentská vědecká konference Zdravotně sociální fakulty JČU v Českých Budějovicích.

 

Ostatní:

 • možnost studentské mobility (program Erasmus, Freemovers…)
 • zapojení se do výzkumných projektů již během studia (studentské grantové soutěže, vnitřní soutěž ZČU, ...)
 • interaktivní výuka v odborných učebnách vybavených výukovými modely a technikou
 • propojenost teoretické výuky a odborné praxe – výborná dostupnost a spolupráce s klinickými pracovišti
 • široká nabídka studentských aktivit a možnost zapojení se do studentských organizací

 

Další informace:

 • Zahájení výuky: 2011/2012
 • Počet absolventů k 6. 9. 2019: 97
 • Výzkumná a projektová činnost:
  • 2013 – 2014 projekt Areco - Geneze projektu SMV SML 5300/0211/12. – " Observační studie biologicky aktivních fosfolipidů při celkovém a lokálním použití u psoriasis  vulgaris a atopické dermatitidy"
  • 2014 - 2015 projekt "Profesní příprava na péči o truchlící rodiče“ –  součást studentské grantové soutěže
  • 2015 projekt Aktivní senior 2015 – vnitřní soutěž ZČU
  • 2015 projekt 1. studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence – vnitřní soutěž ZČU
  • 2016 projekt 2. studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence – vnitřní soutěž ZČU
  • 2016 -  projekt Sledování vybraných bioinženýrských parametrů kůže u dialyzovaných  - ve spolupráci s nefrologickým pracovištěm I.IK FN Plzeň
  • 2017 - projekt 3. studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence – vnitřní soutěž ZČU
  • 2018 - projekt 4. studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence – vnitřní soutěž ZČU
  • 2019 -  projekt 4. studentské vědecké konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence – vnitřní soutěž ZČU

Patička