Přejít k obsahu

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (5341R009)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B5341)

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

Charakteristika programu:

Tříleté prezenční/kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU. Absolvent studijního programu je připravován k výkonu profese Všeobecné sestry.

Možnosti uplatnění:

 • v ambulantních provozech,
 • v přednemocniční péči,
 • v nemocnicích a dalších lůžkových zdravotnických zařízeních,
 • v sociálních službách,
 • v hospicové péči,
 • v komunitní péči,
 • ve školství, vzdělávání.

 

Profil absolventa:

Absolvent/ka je schopen/a samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci a v péči o nemocné, na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelství, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z klinické praxe rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta vzniklé v průběhu zdravého vývoje jedince, i potřeby klienta/nemocného vzniklé v důsledku zdravotní odchylky nebo nemoci. Absolvent/ka je schopen/a zajistit všestrannou péči o klienta/nemocného, která směřuje k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění, k péči o nemocného, včetně jeho rekonvalescence, doprovázení při nevyléčitelném onemocnění a umírání, uskutečnit samostatná rozhodnutí v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a  péči o nemocné, obhájit tato rozhodnutí a nést za ně odpovědnost, aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti. Absolvent/ka disponuje základními, specializovanými a vysoce specializovanými teoretickými vědomostmi, které jsou potřebné k poskytování poradenství v oblasti zdraví, samostatnému plánování, koordinování, kritickému revidování a řízení ošetřovatelské péče o klienta/nemocného, včetně rozeznávání rizik pro zdraví spadajících do oblasti ošetřovatelství. Disponuje vědomostmi potřebnými k výzkumné práci vedoucí ke zvyšování a zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče a praktickými dovednostmi v odborné ošetřovatelské péči, která je poskytována v ambulantních nebo ústavních zařízeních, v komunitách či domácím prostředí klienta/nemocného. Absolvent/ka je schopen/a  poskytovat multidisciplinární a multikulturní péči na velmi vysoké úrovni. Všeobecná sestra vykonává činnosti na základě aktuální a platné legislativy.

 

Výjimečné akce Katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií:

 • Studentská konference – v závěru zimního semestru v 1. ročníku VSS, prezentace poznatků z odborné praxe v ústavech sociální péče a organizacích se sociálním zaměřením, cíl – naučit pracovat studenty v týmu, první prezentace na veřejnosti.
 • Celostátní konference pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky „CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ I – při příležitosti výročí narození Florence Nightingale.

Další informace:

 • Zahájení výuky: v akademickém roce 2008/2009
 • Počet absolventů k 6. 9. 2019: VSS – 252, VSK – 465
 • Mobilita studentů – program ERASMUS, Free Movers - Bedford (Velká Británie), Centro cardiologico Monzino v Miláně (Itálie) - v rámci stáže „Progetto formazione“, Alexander von Humboldt Klinik Bad Steben, klinika Deggendorf, klinika Freyung (Německo), Cham (Německo), Humenné, Prievidza (Slovensko), Talin (Estonsko).
 • Mobilita pedagogů – program ERASMUS – Prešovská univerzita v Prešově, Trvnavská univerzita v Trnave, SZU v Bratislavě
 • Spolupráce s profesními organizacemi – ČAS, SvvS.

Patička