Přejít k obsahu

Konference Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Ve středu 19. dubna 2017 zorganizovala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorským červeným křížem v prostorách plzeňského hotelu Primavera odbornou konferenci s názvem Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, která se stala dílčí významnou platformou pro výměnu informací odborníků z obou stran hranice.

Na úvod konference pozdravila přítomné Ing. Milena Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, která vyzdvihla kvalitu a úroveň činnosti Zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji. Konferenci následně zahájila děkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. Přítomné přivítal také MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, který se ve svém navazujícím příspěvku věnoval právě představení Zdravotnické záchranné služby, a to jak z historické perspektivy, tak z perspektivy současnosti, přičemž nezapomněl zmínit příslušné statistiky. „Statistika za rok 2016 uvádí, že ZZS PK disponuje společně se spolupracujícími subjekty v PNP silami a prostředky ve výši 43 výjezdových skupin (42 pozemních a 1 LVS) rozmístěných na 26 výjezdových základnách. Operátoři ZOS na lince 155 vyhodnotili během daného roku z přijatých hovorů jako tísňových 48 128 hovorů a na jejich podkladě bylo realizováno výjezdovými skupinami celkem 60 171 výjezdů,“ uvedl MUDr. Pavel Hrdlička.

Za německé partnery projektu konferenci zahájili pan Karl Holmeier, poslanec Spolkového sněmu a místopředseda Červeného kříže Cham a Prof. Dr. Horst Kunhardt z Vysoké školy technické Deggendorf. Zvlášť vystoupení poslance Holmeiera podtrhlo význam konference i projektu, kterému Bavorská vláda věnuje velkou pozornost.

Konference byla zaměřena především na vzájemnou informovanost zástupců integrovaných záchranných systémů Bavorska a Plzeňského kraje. Cílem konference bylo zjistit, jak fungují záchranné složky na obou stranách hranice, tedy na straně bavorské a na straně české. Současně jsme se ale pokusili zprostředkovat kontakt mezi záchranáři, hasiči i členy horské služby z obou zemí, prohloubit vzájemná partnerství a zajistit místo vhodné pro setkání a plánování další spolupráce. Zajímavým zpestřením konference bylo bezpochyby vystoupení prof. MUDr. Ota Masára, Ph.D., který představil auditoriu organizaci zdravotnické záchranné služby a její činnost na Slovensku.

Konference rozdělená do celkem čtyř bloků seznámila přítomné nejprve s historií a současností záchranných složek v České republice, Bavorsku a v rámci komparace též na Slovensku, se zajišťováním bezpečnosti a veřejného pořádku a s činností horské služby v obou geografických oblastech. „Činnost každé ze záchranných složek je obsahově stejná, ale do jisté míry současně jiná, specifická. To je dáno řadou aspektů od legislativy až po geografickou členitost. Znalost kontextu je však jednoznačně devizou v rámci mezinárodní spolupráce. Cílem konference bylo zprostředkovat toto poznání. Plzeňský kraj má tu výhodu, že je první příhraniční oblastí, v rámci níž je spolupráce zdravotnických záchranných služeb dána mezinárodní smlouvou, kterou připravovali odborníci ze Zdravotnického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje. Výsledky projektu Koncept koordinace a realizace spolupráce zdravotnických záchranných služeb, jehož byla konference součástí, budou mimo jiného sloužit jako vzor pro další příhraniční oblasti, a to nejen v prostředí České republiky, ale též v Německu,“ uvedl organizátor konference PhDr. Lukáš Štich.

Druhý blok přiblížil součinnost složek při zásahu, a to nejen na úrovni jednotlivých cvičení, ale též představil příklady reálné spolupráce při mimořádných událostech. Ve třetím bloku byl dán prostor řečníkům zaměřujícím se na problematiku odborného vzdělávání a výcviku členů výjezdových skupin, operačního řízení poskytování přednemocniční neodkladné péče, činnosti letecké záchranné služby i postupu zdravotnické záchranné služby při hromadném postižení osob. Závěrečný blok byl pak zaměřen na problematiku ochrany obyvatelstva. V rámci všech bloků byla představena vždy perspektiva české i bavorské strany, přičemž pro všechny účastníky byl zajištěn simultánní překlad.

Na konferenci vystoupili zástupci projektových partnerů i ostatních záchranných složek s dlouholetou praxí v oboru. MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., představitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, se ve svém příspěvku věnoval operačnímu řízení poskytování přednemocniční neodkladné péče mimo jiné v návaznosti na aktuálně realizovaný projekt. „Jednotlivé události jsou kategorizovány do čtyř stupňů naléhavosti, což v prostředí České republiky jednotně upravuje legislativa. Na druhou stranu, vlastní klasifikaci do jednotlivých typů legislativa již neupravuje. Nutno podotknout, že historie spolupráce a výsledek různých výběrových řízení vedly k tomu, že klasifikace jsou v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji velmi podobné. Jiné kraje, naopak České Budějovice, mají systém odlišný. Obdobnými způsoby jsou interními předpisy organizace obslouženy také různé stupně naléhavosti. K využití součinnosti od ostatních složek IZS můžeme využít i spojení našich informačních systémů. Podobným způsobem by mohlo fungovat i přeshraniční spojení, na jehož realizaci se v současnosti pracuje,“ uvedl MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Konference byla součástí rozsáhlého mezinárodního projektu č.30 Koncept koordinace a realizace spolupráce zdravotnických záchranných služeb, jehož cílem je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Pořádaná konference je z prostředků pro dosažení výše uvedeného cíle.

„Jsem neobyčejně potěšen, že hned první mezinárodní konference pořádaná FZS k tématu přeshraniční spolupráce byla plně ´vyprodána´. Ještě více mne ale potěšilo, že zástupci obou stran v kuloárech konference vyjadřovali vysokou spokojenost s obsahem přednesených příspěvků, které významnou měrou přispěly k ujasnění představy o struktuře záchranných složek Bavorska i Plzeňského kraje.  Nyní již není pochyb, že FZS ZČU přispěje partnerstvím v projektu k ještě lepšímu zvýšení bezpečí a zdraví obyvatel Plzeňského kraje a celého česko-bavorského příhraničí,“ uvedl MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. proděkan FZS a zároveň autor projektové žádosti.

foto2foto_122.04.17

Zpět na seznam aktualit

Patička