Přejít k obsahu

DE      EU

Název projektu CZ: Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Název projektu DE: Koordinierungskonzept „Grenzüberschreitender Rettungsdienst“

Zkratka projektu: GÜ-RD

Číslo projektu: 30

Termín projektu: 1.7.2016 - 30.6.2019

Celková částka projektu: 2 816 956,69,- EUR

Hlavní řešitel: Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Cham

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
 • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • Technische Hochschule Deggendorf

Webové stránky projektu: www.gurd.eu

Shrnutí projektu:

Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy k až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli chybějící legislativě, rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc.

Cílem našeho projektu je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí.

Jedná se tedy o pilotní projekt, jehož výsledky by měly vést ke vzniku udržitelné, bilaterální integrované sítě záchranných služeb, která bude zakotvena v běžné denní praxi záchranných složek. Vzhledem k záměru dlouhodobé udržitelnosti projektu a transferu znalostí a vědomostí jsou partnery projektu na bavorské i české straně mino jiné i vysoké školy (TH Deggendorf a FZS ZČU Plzeň). Projektoví partneři vychovávají budoucí zdravotníky a zároveň disponují odborníky v záchranářských zdravotnických oborech, kteří jsou pro úspěšné řešení projektu velmi potřební. Projektoví partneři, včetně vysokých škol, tedy zajistí nejen kvalitu řešení, ale dlouhodobý zdroj vysoce kvalifikovaných zaměstnanců záchranných služeb, kteří již před vstupem do praxe budou dobře připraveni pro jejich úkoly v nově vznikající síti a podmínkách pro záchrannou službu. Srovnatelné projekty v tomto rozsahu se do současné doby nerealizovaly. Ze strany BRK je sledován celobavorský rozměr projektu. Tyto projektové záměry jsou podmíněny také vytvořením nových organizačních struktur, včetně nového personálního obsazení.

Předkládaný projekt byl několik let oběma stranami připravován a naplánované klíčové aktivity projektu jsou výsledkem dlouhodobé práce. Celkově bylo vypracováno devět klíčových aktivit, které jsou v projektu formulovány jako pracovní balíčky:

 • Analytiky a návrhy řešení
 • Společná cvičení
 • Stáže
 • Školení, semináře a vzdělávání
 • Konference
 • Meetingy, workshopy
 • Společné koordinační centrum
 • Simulátor
 • Organizace a vedení projektu.

Projekt bude elementárním přínosem, aby bylo v rámci záchranné služby obou zemí možné „pomáhání bez hranic“. Pacient bude vždy zaopatřen aktuální medicínskou péčí a standardem a bude převezen do pro něj nejvhodnějšího zdravotnického střediska, i když toto středisko leží na druhé straně hranice. Nejen obyvatelé celého příhraničí Bavorsko/Česká Republika, ale také hosté, kteří projíždějí, tráví zde dovolenou nebo prázdniny pocítí „bezpečí bez hranic“

 

photo 7photo 2

Aktualizováno: 26.11.2016

Patička